logo

Accelerator Nordic AB

Kallelse till årsstämma i Accelerator Nordic AB (publ) i likvidation (.pdf)
Årsredovisning 2015 för Accelerator Nordic AB (publ) i likvidation (.pdf)


Årsstämman beslutade den 14 april 2015 att bolaget skulle träda i likvidation per den 1 maj 2015 samt att advokaten Jan Flood skulle förordnas till likvidator för bolaget.

Jan Flood har tillsammans med bolagets styrelse beslutat att avnotera bolaget från handel på Aktietorget. Aktien kommer att avnoteras efter handelns stängning den 28 maj 2015.

Angående likvidation

De senaste åren har Accelerator genomfört målinriktade insatser för att ta vara på de värden som finns inom koncernen och samtidigt renodla verksamheten kring koncernens återstående innehav. Genom Lex Asea utdelning och separatnotering av flera av innehaven har Accelerators aktieägare blivit direktägare i tre lovande Life Science bolag; PledPharma AB, Spago Nanomedical AB och SyntheticMR AB.

Efter försäljningen av AddBIO AB, som kommunicerades den 13 februari 2015, har styrelsen i Accelerator övervägt bolagets framtid. Dels har möjligheterna genom Accelerators existerande tillgångar utvärderats med hänsyn till marknadsnoteringen, antal aktieägare etc. samt dels har affärsförslag rörande ny verksamhet sonderats.

Styrelsens beslöt efter en samlad bedömning att föreslå att bolaget skulle träda i likvidation vilket årsstämman 2015 därefter beslutade.

Tidpunkt för skifte och storleken på skifteslikviden

Bolagets främsta tillgångar är idag en kassa om ca 13 miljoner kronor. Bland övriga tillgångar finns reversfordringar om ca sex miljoner kronor samt ca sex procent av aktierna i ett utländskt utvecklingsbolag.

Med hänsyn till förfallodagen på bolagets fordringar bedöms att ett skifte bör kunna genomföras först i januari 2018 och att skifteslikviden kommer att bli ca 0,70-1,06 kr per aktie dvs ca 11,5-17,5 miljoner kronor totalt.

Fortsättningsvis hänvisas aktieägare med frågor till advokaten Jan Flood samt advokaten Petter Vaeren.

Flood Herslow Holme Advokatbyrå
Box 7615
103 94 Stockholm
Telefon 08 56 26 90 00

OBS! Denna hemsida kommer inte att uppdateras regelbundet. För aktuell information kring bolaget och dess avveckling kan likvidatorn kontaktas.