logo

Accelerator Nordic AB

Likvidation registrerad vid Bolagsverket 7 oktober 2016

Likvidationen avslutades 23 augusti 2016 och skiftet i samband med den frivilliga likvidationen skedde den 15 september 2015 genom utbetalning av skifteslikvid från Euroclear Sweden AB. Likvidationen registrerades vid Bolagsverket den 7 oktober 2016.

En promemoria om skattemässiga konsekvenser vid likvidation upprättad 2015 och en redogörelse från likvidatorn återfinns nedan.

Uppdaterad den 20 oktober 2016

PM – 150527
Redogörelse likvidator 18 oktober 2016


Kallelse till extra bolagsstämma den 23 augusti 2016

Likvidationen har kunnat genomföras under en kortare tid än vad som inledningsvis bedömdes vara möjligt, detta med anledning av att bolagets tillgångar i form av aktier och fordringar har avyttrats och omvandlats till kontanta medel. Likvidatorn kommer i samband med den extra bolagsstämma den 23 augusti 2016 presentera slutredovisning avseende vidtagna åtgärder under likvidationen. För eventuella frågor kan likvidatorn kontaktas enligt nedan.

Komplett kallelse till den extra bolagsstämman återfinns nedan.

Uppdaterad den 22 juli 2016

Kallelse extrastämma – 160722
Fullmakt extra bolagsstämma – 160722


Kallelse till årsstämma i Accelerator Nordic AB (publ) i likvidation (.pdf)
Årsredovisning 2015 för Accelerator Nordic AB (publ) i likvidation (.pdf)


Årsstämman beslutade den 14 april 2015 att bolaget skulle träda i likvidation per den 1 maj 2015 samt att advokaten Jan Flood skulle förordnas till likvidator för bolaget.

Jan Flood har tillsammans med bolagets styrelse beslutat att avnotera bolaget från handel på Aktietorget. Aktien kommer att avnoteras efter handelns stängning den 28 maj 2015.

Angående likvidation

De senaste åren har Accelerator genomfört målinriktade insatser för att ta vara på de värden som finns inom koncernen och samtidigt renodla verksamheten kring koncernens återstående innehav. Genom Lex Asea utdelning och separatnotering av flera av innehaven har Accelerators aktieägare blivit direktägare i tre lovande Life Science bolag; PledPharma AB, Spago Nanomedical AB och SyntheticMR AB.

Efter försäljningen av AddBIO AB, som kommunicerades den 13 februari 2015, har styrelsen i Accelerator övervägt bolagets framtid. Dels har möjligheterna genom Accelerators existerande tillgångar utvärderats med hänsyn till marknadsnoteringen, antal aktieägare etc. samt dels har affärsförslag rörande ny verksamhet sonderats.

Styrelsens beslöt efter en samlad bedömning att föreslå att bolaget skulle träda i likvidation vilket årsstämman 2015 därefter beslutade.

Tidpunkt för skifte och storleken på skifteslikviden

Bolagets främsta tillgångar är idag en kassa om ca 13 miljoner kronor. Bland övriga tillgångar finns reversfordringar om ca sex miljoner kronor samt ca sex procent av aktierna i ett utländskt utvecklingsbolag.

Med hänsyn till förfallodagen på bolagets fordringar bedöms att ett skifte bör kunna genomföras först i januari 2018 och att skifteslikviden kommer att bli ca 0,70-1,06 kr per aktie dvs ca 11,5-17,5 miljoner kronor totalt.

Fortsättningsvis hänvisas aktieägare med frågor till advokaten Jan Flood samt advokaten Petter Vaeren.

Flood Herslow Holme Advokatbyrå
Box 7615
103 94 Stockholm
Telefon 08 56 26 90 00

OBS! Denna hemsida kommer inte att uppdateras regelbundet. För aktuell information kring bolaget och dess avveckling kan likvidatorn kontaktas.